แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2187-2799 
Bandos Island Resort
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Seaplane
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
 
โรงเเรมใน Male'
 


Bandos Island Resort
 
Bandos Island มัลดีฟ

Bandos Island logo มัลดีฟ

 ที่ตั้ง North Male’ Atoll
 ระยะทางจากสนามบิน km.
 การเดินทาง Speed boat 25 นาที
 จำนวนห้องพัก ห้อง

>>>ชมภาพเพิ่มเติม Click<<<

 

 

 

 • BANDOS ISLAND RESORT   
 • MEAL PLAN : Full Board        
 • TRANSFER : SPEEDBOAT

BDI072

 3 วัน 2 คืน   ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน  

เดินทางได้ตั้งเเต่ วันนี้ - 30 เมษายน 2560
จองและชำระภายใน 30 เมษายน 2560
แพ็คเกจโปรโมชั่นนี้ สามารถเดินทางด้วยตนเองทุกวัน
      


07 January - 30 April 2017   
3 วัน 2 คืน + Speedboat + Full Board      /   ราคาแพ็คเกจต่อท่าน (บาท)
ROOM TYPE
พักคู่  
ท่านละ
พักสาม
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ
*เด็ก
2 - 11 ปี
Extra Night พักเพิ่ม ท่านละ / ต่อคืน
พักคู่  
ท่านละ
พักสาม
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ
*เด็ก
2 - 11 ปี
Standard Room
22,900
20,500
31,300
9,800
9,900
8,700
14,100
4,100
Garden Villa
24,500
21,600
34,000
9,800
10,700
9,300
15,500
4,100
Deluxe Room
26,400
22,900
37,500
9,800
11,700
9,900
17,200
4,100
Jacuzzi Beach
27,400
23,500
39,000
9,800
12,200
10,200
18,000
4,100
Jacuzzi Pool Villa
46,400
N/A
71,500
N/A
21,700
N/A
34,200
N/A
Water Villa
48,300
39,000
74,800
12,000
22,700
18,000
35,900
5,200

 

Standard Room (Maximum Adults 2+child 1 Or Adults 3) – 1 Extra Bed And A Baby Cot
Garden Villa (Maximum Adults 2+child 1 Or Adults 3) – 1 Extra Bed And A Baby Cot
Deluxe Room (Maximum Adults 2+child 1 Or Adults 3) – 2 Extra Bed And A Baby Cot
Jacuzzi Beach Villa (Maximum Adults 2+child 1 Or Adults 3) – 2 Extra Bed And A Baby Cot
Jacuzzi Pool Villa (Maximum Adults 2) – No Extra Bed
Water Villa (Maximum Adults 2+child 1 Or Adults 3) – 2 Extra Bed And A Baby Cot

 

 

 

 


 •   ข้อกำหนดรีสอร์ท
 •       ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
      ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
      เพื่อความปลอดภัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี ที่พักในห้อง Water Bungalow ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
       รีสอร์ทคิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม (Gala Dinner) สำหรับท่านที่เข้าพัก คืนวันที่
            24 ธันวาคม 2559   ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,500 บาท    /   เด็ก ท่านละ 2,500 บาท
            31 ธันวาคม 2559   ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,500 บาท    /   เด็ก ท่านละ 2,500 บาท  
       Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  11:00 hrs.   

 

 •   ราคา Package รวม
 •       ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
      Speedboat  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล
      Full Board   อาหารทุกมื้อ ไม่รวม เครื่องดื่ม สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้ดังนี้
            All Inclusive  ผู้ใหญ่ 4,500 บาท /คน/คืน
   และ เด็ก 2,500 บาท /คน/คืน
       ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
       Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
 •   ราคา Package ไม่รวม
 •              * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
               ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
               * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
               ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ
              (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
 •   เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 •              * กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
            * ชำระด้วยเงินสดหรือชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร 50% หลังจากได้รับการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน
              และ ชำระอีกครั้งก่อนการเดินทาง 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่รับมาจากทางรีสอร์ท (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
 •   การยกเลิกการจอง
 •              ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย 50% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
            * ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย100% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
            
 •   หมายเหตุ
 •         เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 •         คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
                  ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
                  ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
                  หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
                  หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
                  หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
                  ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
          ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
                  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
                  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

ALL INCLUSIVES MEAL PLAN
BANDOS ISLAND RESORT MALDIVES

ALL INCLUSIVE PACKAGE ENTITLEMENTS

FOOD & BEVERAGES
 Breakfast, lunch and dinner are served at the Gallery Restaurant during meal times. Meals from other outlets will be at an extra charge.
 Non-carbonated bottled water is served at all Food & Beverage outlets.
 Regular tea and coffee (hot/cold) is served at Sand Bar, Huvan and Gallery Restaurant.
 Soft drinks and canned fruit juices are served at the Sand Bar, Pool Bar, Huvan and Gallery Restaurant. Fresh fruit juice will be at an extra charge.
 House wine is served at the Sand Bar, Huvan and Gallery Restaurant. Premium brands of wine and all sparkling wine are chargeable.
 Draught beer is available from the Sand Bar, Huvan and Gallery Restaurant.
 House spirit (gin, vodka, rum and whiskey) is available from the Sand Bar, Huvan and Gallery Restaurant. Premium brands of spirits are available at an extra charge.
 Select cocktails and mocktails are available from the Sand Bar and Huvan.
 Select sparkling wine is served by the glass at the Sand Bar and Huvan.
 Daily tea, coffee and snacks, served on display, are available from Sea Breeze Café from 1530hrs – 1700hrs.
 All drinks are served one glass at a time.
 Sand Bar options are available from 1000hrs – 0030hrs daily.
 Pool Bar options are available from 1000hrs – 1900hrs daily.
 Huvan options are available from 1000hrs – 2200hrs daily.

SPORTS/ENTERTAINMENT
 Windsurfing: maximum 02hours per person per day
 Canoeing: maximum 02hours per person per day
 Badminton, table tennis and billiards are included in the package, along with equipment.
 Gymnasium, fitness centre, steam room and sauna are included.
 Spinning and step classes
 Daylight tennis facilities with equipment are available.
 All the above sports are subject to availability.
 Lessons and certifications are at extra charge.

EXCURSIONS
 1 Night Fishing Excursion and 1 Half Day Island Hopping Excursion is offered per guest per stay. This is subject to a minimum stay of 06 nights.

TERMS & CONDITIONS
The All Inclusive Package does not include any of the following;
 Food & Beverages not listed above such as other liquors, liqueurs, selections from the wine list, fresh fruit juice, espresso, cappuccino, blended drinks, cocktails etc.
 Beverage from Room Service, Gift Shops, Mini Bar, Sports Centre and Excursions.
 Beverages served from 0031hrs to 0959hrs.
 Local & International Telephone Calls/Fax/Internet.
 Compulsory Christmas & New Year Supplement.
 Souvenir Shops and Laundry Service.
 Diving and any other recreation or sports (land and water based) facilities not stated herein as all inclusive.
 Airport/Resort/Airport Transfers.
 Any other services, amenities and facilities not stated herein as all-inclusive are also not included in this all inclusive package.

HOW IT WORKS
 All types of beverages are for personal consumption, served one glass at a time, ordered while at the main Gallery Restaurant, Sea Breeze Café, Huvan, Sand Bar or Pool Bar.
 Beverages (alcoholic and non-alcoholic) can be ordered one at a time and not in advance.
 No refund for missed meals will be entertained nor can any benefits of the package be transferred to another guest.
 All guests staying in the same room will have to be on All Inclusive basis.
 Alcoholic drinks will not be served to persons less than 18 years of age.
 The All Inclusive Package is applicable for the duration of the guests stay; refunds will not be given in cases of early departure.
 The hotel cannot be held responsible for the facilities, services and amenities that cannot be used due to weather conditions or due to circumstances beyond our control.
 Upon check–in at the resort, a wrist bracelet should be worn at all times as an identification of entitlement for the All Inclusive Package services and should be returned to the Front Desk Cashiers at the time of final settlement of payments.
 US$25.00 will be charged for lost bracelets
 Our procedure requires billing for all consumption of food and beverage as well as for all other services. All guests are required to sign in the bills that are presented against any service provided.
 All Inclusive Package benefits may be enjoyed until the time the guest checks-out or the check-out time of 12:00 noon, whichever is earlier, with the exception of guests entitled to lunch on the day of departure. In case the transfer gets delayed or advanced due to transfer rescheduling, the clients cannot claim for a refund.
 Please remember that charges not included in the All Inclusive Package must be paid upon check-out!
 If you have any questions, please contact Sales & Marketing or Reception.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.com
เที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 187 2799   Fax: 02 187 2798   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com