แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2187-2799 
แพคเกจมัลดีฟส์ - Adaaran Club Rannalhi Resort
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์
แพคเกจทัวร์โปรโมชั่นราคาพิเศษ
 
รีสอร์ทมัลดีฟยอดนิยม


Addaran Club Rannalhi
Adaaran Club Rannalhi มัลดีฟส์

 ที่ตั้ง South Male' Atoll
 ระยะทางจากสนามบิน 34 km.
 การเดินทาง Speedboat 45 นาที
 จำนวนห้องพัก 110 ห้อง

>>>ชมภาพเพิ่มเติม Click<<<

Addaran Club Rannalhi

          Club Rannalhi built on an Island of 5 hectors of luscious green land, with a beautiful beach right around and a house reef that is home to exotic fish and coral. Between the house reef and the beach is a lagoon which is ideal for swimming and snorkeling. To experience this you must first pamper your senses at Club Rannalhi, where the ambience draws you to discover the rarest pleasures.
          Club Rannalhi’s water bungalows are a luxurious experience in themselves – a private sun deck and glass floor for reefwatchers are just two reasons why communing with nature gains a whole new meaning here. A great place to relax and recharge your batteries after a hard day’s play.

 • แพ็คเกจ:

  Free and Easy 3 วัน 2 คืน
  พร้อมอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ (All Inclusive)
  All Inclusive

 • Ref:

  FNE-ACR2AI

 • รับส่งจากสนามบินมาเล่ถึงรีสอร์ท:

  Speedboat

 • ราคา:

  เป็นราคาแพ็คเกจสำหรับ 1 ท่าน (บาท)
  สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

 • รายละเอียดแพ็คเกจ:


 

3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)   

Now - 31 July 2015   3 วัน 2 คืน ( AI )  ราคาแพ็คเกจต่อท่าน (บาท)
ROOM TYPE
พักคู่  ท่านละ
พักสาม ท่านละ
ราคา เด็ก *
Extra Night พักเพิ่ม ท่านละ / ต่อคืน
พักคู่ ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก
Standard
16,400
15,500
8,400
4,800
4,300
2,500
Water Bungalow
21,400
18,900
8,400
7,200
6,000
2,500

 

1 - 31 August 2015   3 วัน 2 คืน ( AI )  ราคาแพ็คเกจต่อท่าน (บาท)
ROOM TYPE
พักคู่  ท่านละ
พักสาม ท่านละ
ราคา เด็ก *
Extra Night พักเพิ่ม ท่านละ / ต่อคืน
พักคู่ ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก
Standard
20,100
18,800
10,200
6,600
6,000
3,500
Water Bungalow
25,100
22,200
10,200
9,100
7,700
3,500

 

1 September - 31 October 2015   3 วัน 2 คืน ( AI )  ราคาแพ็คเกจต่อท่าน (บาท)
ROOM TYPE
พักคู่  ท่านละ
พักสาม ท่านละ
ราคา เด็ก *
Extra Night พักเพิ่ม ท่านละ / ต่อคืน
พักคู่ ท่านละ พักสาม ท่านละ เด็ก
Standard
17,600
16,600
8,900
5,400
4,900
2,800
Water Bungalow
22,600
20,000
8,900
7,900
6,600
2,800

 

 

ADAARAN CLUB RANNALHI STANDARD ROOM

 

ADAARAN CLUB RANNALHI WATER BUNGALOW

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักตามระบุในรายการตามประเภทห้องที่ท่านเลือก (วันสุดท้ายเช็คเอาท์ก่อนเที่ยง)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (All Inclusive - อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น / เครื่องดื่มทุกชนิด)
 • เรือสปีดโบ๊ทรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
 • ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ 25 USD ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะนี้มีการยกเว้นภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 30 วัน
 • ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการยกเลิกต่ำกว่า 20 วันก่อนเดินทาง บริษัทขอหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็คเกจทั้งหมด

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • เวลาในการเช็คอิน 14.00 น. และเช็คเอาท์ 11.00 น.
 • คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
  • Bed & Breakfast จะรวมเฉพาะค่าห้องและอาหารเช้า
  • Haft Board จะรวมอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นมื้อใดมื้อหนึ่งและไม่รวมค่าเครื่องดื่ม
  • Full Board จะรวมอาหารทุกมื้อและไม่รวมค่าเครื่องดื่ม
  • All Inclusive จะรวมอาหารทุกมื้อและรวมเครื่องดื่ม
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมืองเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.com
เที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 187 2799   Fax: 02 187 2798   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com
เพิ่มเพื่อน