แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
ติดต่อ มัลดีฟส์แพ็คเกจดอทคอม
แพคเกจทัวร์มัลดีฟ
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์
แพคเกจทัวร์โปรโมชั่นราคาพิเศษ
แพคเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 
รีสอร์ทมัลดีฟยอดนิยม


 

ทัวร์Fly me 2 Maldives 4 Days 3 Nights By Bangkok Airways

 

แพ็คเกจมัลดีฟส์ เดินทางด้วยตนเอง รวมตั๋วเครื่องบิน เรือรับส่งสนามบิน และอาหารทุกมื้อ

ราคานี้ใช้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2555
 
มัลดีฟ PG
 
มัลดีฟTOPPICรายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์

เช้า          ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูที่ 3 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ณ เคาเตอร์ บางกอกแอร์เวย์
                แถว F เที่ยวบินที่ PG-711 กรุงเทพฯ – มาเล่ เวลาออกเดินทาง 13.25 น. เดินทางถึงเวลา15.40 น. (ออกเดินทางเฉพาะ วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี
                และวันอาทิตย์)
                ผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาเล่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่รีสอร์ทที่ท่านเลือกไว้โดยสปีดโบท
                (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 – 90 นาที แล้วแต่รีสอร์ทที่ท่านเลือก)

ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ รีสอร์ท
                 พักค้างคืน ณ รีสอร์ทที่ท่านได้เลือกไว้

วันที่สอง - วันที่สามของการเดินทาง      มัลดีฟส์

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทจากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์
                หรือสนุกสนานกับกิจกรรมของทางรีสอร์ทที่จัดไว้สำหรับท่าน (บางรายการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
                 พักค้างคืน ณ รีสอร์ทที่ท่านได้เลือกไว้

วันที่สี่ของการเดินทาง     มัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน เช็คเอาท์จากห้องพัก (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ของทางรีสอร์ทได้)

บ่าย          ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่ โดยเรือเร็ว ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
                 เที่ยวบินที่ PG-712 มาเล่ – กรุงเทพฯ เวลาออกเดินทาง 16.40 น. เดินทางถึงเวลา 23.10 น. (ออกเดินทางเฉพาะ วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี                  และวันอาทิตย์)

                 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มัลดีฟ Fun Islandมัลดีฟ Paradise Islandมัลดีฟ Bandos Island
 
Full Board
3 Nights per person in Thai Baht
TWN
TRP
SGL
CHILD
INFANT
FUN ISLAND RESORT (3*)
Beach Front Room
38,000
36,430
47,600
29,500
5,210
Deluxe Room
40,100
N/A
52,600
N/A
N/A
PARADISE ISLAND RESORT & SPA (5*)
Superior Bungalow
40,500
38,900
52,300
30,850
5,210
Water Villa
56,100
N/A
78,800
N/A
N/A
BANDOS ISLAND RESORT (5*)
Standard Room
42,500
41,100
48,980
32,600
5,210
Water Villa
79,300
68,400
110,600
36,750
5,210
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน และหน่วยเป็นบาท)


อัตราค่าบริการรวม

     •ค่าที่พักตามระบุในรายการที่มัลดีฟส์ 3 คืน (วันสุดท้ายเช็คเอ้าท์เที่ยง) และรวมอาหารทุกมื้อตามรายการ

     •เรือรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล่

     •ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการไม่รวม

     •ค่าทิปพนักงาน ค่าเครื่องดื่ม ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

     •ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(กรณีต้องการใบกำกับภาษี) ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

     •ค่าอาหารสำหรับเด็กทารกกรณีพักที่ Bandos Island Resort


เงื่อนไขการจอง

     •กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 30 วัน

     •ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว
       ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท

     •หากทำการยกเลิกต่ำกว่า 26 วันก่อนเดินทาง บริษัทขอหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด


หมายเหตุ

     •ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และถือสัญชาติไทย

     •เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง
       พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)- TWN
       ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 2 ท่าน

     •อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน
       ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

     •บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

     •หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ
       และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

     •บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก
       อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง

     •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ
       ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

     •บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการ
       เดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

     •ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

     •ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
       ดังนั้น หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินค่าบริการไม่ได้

     •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย
       รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.com
เที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 184 9129   Fax: 02 184 9126   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com
เพิ่มเพื่อน