แพ็คเกจมัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืนเดินทางด้วยตนเอง รวมอาหารทุกมื้อ - PackageMaldives.com

แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2187-2799 
แพคเกจทัวร์มัลดีฟ
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์
 
รีสอร์ทมัลดีฟยอดนิยม


 

แพ็คเกจมัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืนเดินทางด้วยตนเอง รวมอาหารทุกมื้อ

ราคานี้ใช้สำหรับเดินทางตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2555
 
มัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน
 
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก ของการเดินทาง กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
 
เช้า
ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ณ เคาเตอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG-711 กรุงเทพฯ – มาเล่ เวลาออกเดินทาง 13.25 น. เดินทางถึงเวลา 15.40 น. (ออกเดินทางเฉพาะ วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และวันอาทิตย์)
  ผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาเล่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่รีสอร์ทที่ท่านเลือกไว้โดยสปีดโบท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 – 90 นาที แล้วแต่รีสอร์ทที่ท่านเลือก)
 
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ รีสอร์ท
 
พักค้างคืน ณ โรงแรมที่พัก
 
วันที่สอง - วันที่สามของการเดินทาง มัลดีฟส์
 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์ หรือสนุกสนานกับกิจกรรมของทางรีสอร์ทที่จัดไว้สำหรับท่าน (บางรายการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
พักที่ รีสอร์ทที่เลือก
   
วันที่สี่ ของการเดินทาง มัลดีฟส์ - กรุงเทพ ฯ
 
 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน เช็คเอาท์จากห้องพัก (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ของทางรีสอร์ทได้)
 
บ่าย
ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่ โดยเรือเร็ว
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG-712 มาเล่ – กรุงเทพฯ เวลาออกเดินทาง
16.40 น. เดินทางถึงเวลา 23.10 น. (ออกเดินทางเฉพาะ วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และวันอาทิตย์)
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน และหน่วยเป็นบาท)
 
RATE PER PERSON (THB)
3 NIGHTS PER PERSON
EXTRA NIGHT PER PERSON
TWN
TRP
SGL
CHILD
TWN
TRP
SGL
CHILD
FUN ISLAND RESORT (3*)
Beach Front Room  FB
21 APR - 25 JUL 12
38,400
37,450
46,670
32,270
4,160
3,830
6,910
2,780
26 JUL - 31 AUG 12
41,150
39,900
52,140
32,270
5,070
4,650
8,730
2,780
1 SEP - 31 OCT 12
38,400
37,410
46,670
32,270
4,160
3,820
6,910
2,780
Deluxe Room  FB
21 APR - 25 JUL 12
40,260
N/A
50,360
N/A
4,770
N/A
8,140
N/A
26 JUL - 31 AUG 12
43,720
N/A
57,280
N/A
5,920
N/A
10,440
N/A
1 SEP - 31 OCT 12
40,260
N/A
50,360
N/A
4,770
N/A
8,140
N/A
ADAARAN “club” RANNALHI (4*)
Standard FB
1 MAY - 31 JUL 12
40,500
39,420
46,300
33,470
4,790
4,430
6,720
3,150
1 AUG - 31 AUG 12
42,170
40,940
48,980
34,360
5,350
4,940
7,620
3,450
1 SEP - 31 OCT 12
41,330
40,200
47,640
33,910
5,070
4,690
7,170
3,300
Water Bungalow FB
1 MAY - 31 JUL 12
48,250
44,360
62,450
32,860
7,530
6,240
12,260
3,090
1 AUG - 31 AUG 12
49,900
45,860
65,080
33,730
8,080
6,740
13,140
3,390
1 SEP - 31 OCT 12
49,080
45,130
63,760
33,300
7,810
6,490
12,700
3,240
PARADISE ISLAND RESORT & SPA (5*)
Superior Bungalow FB
21 APR - 25 JUL 12
39,670
38,590
49,040
33,110
5,090
4,730
8,210
3,350
26 JUL - 31 AUG 12
43,290
41,840
56,270
33,110
6,290
5,810
10,620
3,350
1 SEP - 31 OCT 12
40,490
39,320
50,680
33,110
5,360
4,970
8,760
3,350
Water Villa  FB
21 APR - 31 OCT 12
60,000
N/A
84,220
N/A
11,860
N/A
19,930
N/A
BANDOS ISLAND RESORT (5*)
Standard Room FB
1 May - 31 Jul 12
43,690
42,980
49,440
35,010
6,470
6,240
8,390
4,010
1 Aug - 31 Aug 12
45,550
44,220
52,730
35,010
7,090
6,650
9,490
4,010
1 Sep - 31 Oct 12
44,350
43,410
50,870
35,010
6,690
6,380
8,870
4,010
Water Villa FB
1 May - 31 Jul 12
73,240
65,440
98,830
39,320
15,720
13,120
24,250
5,140
1 Aug - 31 Aug 12
84,860
73,190
118,450
39,320
19,590
15,700
30,780
5,140
1 Sep - 31 Oct 12
76,750
67,780
104,970
39,320
16,880
13,900
26,290
5,140
ADAARAN “select” HUDHURAN FUSHI (4*)
Beach Villas AI
1 MAY - 31 JUL 12
44,850
43,290
54,780
34,770
6,500
5,980
9,810
3,710
1 AUG - 31 AUG 12
46,800
44,850
57,580
35,660
7,150
6,500
10,740
4,010
1 SEP - 31 OCT 12
45,410
43,770
55,680
35,100
6,690
6,140
10,110
3,820
Ocean Villas AI
1 MAY - 31 JUL 12
55,380
50,060
76,470
34,140
10,160
8,390
17,200
3,640
1 AUG - 31 AUG 12
57,300
51,600
79,210
35,010
10,800
8,900
18,110
3,930
1 SEP - 31 OCT 12
55,930
50,540
77,350
34,460
10,350
8,550
17,490
3,750
CHAAYA ISLAND DHONVELI (4*)
Beach Bungalow FB
1 MAY - 15 JUL 12
45,720
44,910
56,240
37,090
6,380
6,110
9,890
4,340
16 JUL - 31 AUG 12
51,200
49,770
65,440
37,090
8,210
7,730
12,960
4,340
1 SEP - 31 OCT 12
47,740
46,880
59,630
37,090
7,060
6,770
11,020
4,340
Water Bungalow FB
1 MAY - 15 JUL 12
52,810
51,290
67,990
N/A
8,580
8,080
13,640
N/A
16 JUL - 31 AUG 12
59,290
57,610
80,380
N/A
10,740
10,180
17,770
N/A
1 SEP - 31 OCT 12
56,660
55,050
75,030
N/A
9,870
9,330
15,990
N/A
CHAAYA ISLAND DHONVELI (4*)
Superior Room FB
1 MAY - 20 JUL 12
47,120
46,120
55,940
37,420
5,820
5,480
8,760
3,930
21 JUL - 31 AUG 12
50,570
49,590
62,300
37,420
6,970
6,640
10,880
3,930
1 SEP - 31 OCT 12
48,880
47,870
59,340
37,420
6,400
6,070
9,890
3,930
Water Bungalow FB
1 MAY - 20 JUL 12
54,360
52,880
68,660
N/A
8,230
7,730
12,990
N/A
21 JUL - 31 AUG 12
60,770
59,090
80,820
N/A
10,360
9,800
17,050
N/A
1 SEP - 31 OCT 12
58,140
56,570
76,220
N/A
9,490
8,960
15,510
N/A
BAROS MALDIVES (5*)
Deluxe Villa (B,D)
1 MAY - 24 JUL 12
70,570
67,810
94,630
48,090
14,200
13,280
22,230
7,690
25 JUL - 31 AUG 12
83,400
78,410
120,120
54,230
18,480
16,820
30,720
9,740
1 SEP - 31 COT 12
79,430
74,920
112,310
52,330
17,160
15,660
28,120
9,100
Water Villa (B,D)
1 MAY - 24 JUL 12
86,630
82,180
126,760
55,930
19,560
18,080
32,930
10,300
25 JUL - 31 AUG 12
99,530
92,560
152,380
62,380
23,860
21,540
41,480
12,450
1 SEP - 31 COT 12
95,620
89,120
144,570
60,370
22,560
20,390
38,870
11,780
 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักตามระบุในรายการที่มัลดีฟส์ 3 คืน (วันสุดท้ายเช็คเอ้าท์เที่ยง) และรวมอาหารทุกมื้อตามรายการ
 • เรือรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงาน ค่าเครื่องดื่ม ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(กรณีต้องการใบกำกับภาษี) ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ 25 USD ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ
  (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 30 วัน
 • ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 • หากทำการยกเลิกต่ำกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทขอหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 30 วัน
 2. ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
 3. หากทำการยกเลิกต่ำกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทขอหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และถือสัญชาติไทย
 • เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
 • TWN ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 2 ท่าน
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

สนใจกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริการลูกค้า เวิลด์ทัวร์เซ็นเตอร์ดอทคอม
โทร 02 184 9129 หรือ 081 836 2181 โทรสาร 02 184 9126
อีเมล์ info@packagemaldives.com เว็บไซต์ www.packagemaldives.com


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.com
เที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 187 2799   Fax: 02 187 2798   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com
เพิ่มเพื่อน